Геника Генетични тестове за сърдечно-съдови заболявания
Кардиология

Генетични тестове за сърдечно-съдови заболявания

Навременното откриване и диагностика на сърдечно-съдовите заболявания може да помогне за предотвратяване на внезапна сърдечна смърт и да подобри прогнозата и лечението на засегнатите пациенти. Генетичните тестове предоставят важна диагностична и прогностична информация за инфаркт на миокарда, дълбоки венозни тромбози, аритмии, фамилна хиперхолестеролемия и други. Генетичното тестване може също така да идентифицира асимптоматични и рискови членове на семейството, като позволява  ранна превенция  или интервенция за предотвратяване на заболяване или внезапна смърт.

Нашата гама от генетични тестове за сърдечно-съдови заболявания е обширна и постоянно се актуализира. Ако не можете да намерите конкретен тест, моля, обадете ни се.

Идентифициране на 12 генетични варинта

Предразположения към сърдечно- съдови заболявания (CVD12)

Генетичният панел CVD12 идентифицира 12 генетични варианта, свързани с повишен риск от развитие на коронарна артериална болест, белодробна тромбоемболия, атеросклероза, хипертония и др. сърдечно- съдови заболявания. Рисковите фактори включват хиперкоагулация, увеличен хомоцистеин, дефицит на фолат (Витамин B9), увеличено образуване на фибрин, дефекти в регулирането и транспорта на холестерола, намалена протекция на кардиомиоцитите.

Диагностичен обхват: Изследват се генетични варианти в гените Фактор V Лайден (FV), Фактор V R2 (FVR2), Протромбин (FII), Фактор XIII (FXIII), β-Фибриноген (FGB), Инхибитор на плазминогенния активатор (PAI), Гликопротеин IIIa (GPIIIa), Метилтетрахидрофолат редуктаза (MTHFR 677C>T), Метилтетрахидрофолат редуктаза (MTHFR 1298A>C), Ангиотензин конвертиращ ензим (ACE), Аполипопротеин B (APOB), Аполипопротеин Е (APOE)

Диагностичен метод : PCR / Хибридизация

Вид проба: 6 ml венозна кръв / 2 ml периферна кръв

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 350 лева

Клинично приложение

Сърдечно-съдови заболявания

Нарушения в системата на коагулация

Вродени тромбофилии

Този тест изследва генетични фактори, имащи отношение към нарушения в системата на коагулация и риск за повишено кръвосъсирване, както и към риск от хипофибринолиза. 

Показанията за назначаване на теста са един или повече спонтани аборти в семейството, мъртво раждане, изоставане в растежа на плода, прееклампсия, подготовка за in vitro процедура, използване на хормонални контрацептиви, разширени вени, сърдечно-съдови заболявания в семейството.

Брой изследвани маркери:: 16

Включени полиморфизми:: Фактори на кръвосъсирването: FVL (R506Q), FII 20210G>A, FVII p.R353Q, FXIII p.V34L, FGB c.455G>A Фибринолиза: PAI 4G/5G, GPIIIa c.155T>C, TAFI c.505A>G Фолатен цикъл: MTHFR c.77C>T, c.1298A>C, MTRR c.6A>G Други фактори: ANXA5, VEGFA c.936C>T, c.-1154G>A, PP13, ACE (I/D)

Вид проба: Венозна кръв с К2EDTA (лилава епруветка)

Срок за издаване на резултат: 5 дни

Цена: 40 лева - 330 лева - в зависимост от назначената комбинация от полиморфизми

Болести и състояния

Спонтани аборти в семейството; Мъртво раждане; Изоставане в растежа на плода; Прееклампсия; Подготовка за in vitro процедура; Използване на хормонални контрацептиви; Разширени вени; Сърдечно-съдови заболявания в семейството

Изтегли брошура

Кардиофармакогенетични тестове

Терапия с Clopidogrel (Plavix)

Кардиофармакогенетиката позволява идентифициране на пациенти с риск от тежка токсичност или такива, които вероятно ще се възползват от определено лечение. По този начин тя помага за изготвяне на индивидуализираната терапия на рака.

Диагностичен обхват: CYP2C19

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 5-10 работни дни

Цена: 120 лева

Клинично приложение

Персонализирана терапия

Кардиофармакогенетични тестове

Терапия с Warfarin (Синтром)

Кардиофармакогенетиката позволява идентифициране на пациенти с риск от тежка токсичност или такива, които вероятно ще се възползват от определено лечение. По този начин тя помага за изготвяне на индивидуализираната терапия. 

Диагностичен обхват: CYP2C9, VKORC1

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger / RFLP

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 5-10 работни дни

Цена: 120 лева

Клинично приложение

Персонализирана терапия

Терапия със статини: Simvastatin, Pravastatin, Rosuvastatin

Терапия със статини

Кардиофармакогенетиката позволява идентифициране на пациенти с риск от тежка токсичност или такива, които вероятно ще се възползват от определено лечение. По този начин тя помага за изготвяне на индивидуализираната терапия.

Диагностичен обхват: Терапия със статини: Simvastatin, Pravastatin, Rosuvastatin

Диагностичен метод: Секвениране по Sanger

Вид проба: Венозна кръв

Срок за издаване на резултат: 5-10 работни дни

Цена: 100 лева

Клинично приложение

Персонализирана терапия