Семейство Коронавируси

Коронавирусите са сложни патогени, които могат да заразят множество видове гостоприемници. Те са причина за зоонозни инфекции поради взаимодействия между човек и диви животни.

В Китай беше открит нов коронавирус след геномно секвениране на проби от бронхо-алвеоларен лаваж от пациенти с необяснима пневмония. Изследването на новия коронавирус от 2019 г. (2019-nCoV) под трансмисионен електронен микроскоп откри отличителни шипове, които създават впечатлението за слънчева корона.

Вирусът SARS-CoV-2 

Типичният коронавирусен (CoV) геном е едноверижен, несегментиран РНК геном, който е приблизително 26–32 kb и кодира структурни и неструктурни протеини.

SARS-CoV-2 се различава от оригиналния SARS-CoV по 380 замествания на аминокиселини, включително 5-6 жизненоважни аминокиселини в рецептор-свързващия домейн. SARS-CoV-2 е тясно свързан със SARS-CoV (около 79%) и по-малко с MERS-CoV (около 50%). Филогенетичният анализ предполага, че прилепите са естествените източници на вируса с неизвестен междинен гостоприемник, а хората - крайни гостоприемници.

Интересни факти

• Вирусният товар достига пик през първата седмица на заболяването. Лицата са най-заразни по време на началната фаза на заболяването (след ден пети), което може да обясни голямото разпространение на SARS-CoV-2.

• SARS-CoV-2 е открит във фекалии, кръв и проби от урина.

• Вирусна РНК може да бъде открита в проби от задната орофарингеална слюнка в продължение на 20 или повече дни след заразяването.

• IgG и IgM антителата започват да се увеличават след около десетия ден след появата на симптомите и повечето пациенти стигат сероконверсия в рамките на първите 3 седмици.

COVID-19 – Заболяването

COVID-19 е многоорганно заболяване, което потенциално може да причини значителни или животозастрашаващи увреждания, особено в белия дроб. 

50-75% от хората с положителен резулатат за наличие на вируса остават безсимптомни.

Огромна част от хората със симптоми и с по-тежко протичане на заболяването са имали съпътстващи заболявания като хипертония, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Регистрират се повишен брой смъртни случаи сред възрастни и пациенти с недобро общо здравословно състояние.

Честите симптоми са висока температура, диспнея и кашлица. Главоболието, гаденето, диарията и миалгията са по-редки (<10% от случаите).

Повишените индекси на възпаление (намален прокалцитонин; повишен CRP) са свързани с клиничната тежест.