Геника МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ
Нашите

Услуги

Наред с диагностичния профил, лаборатория „ГЕНИКА“  развива научно-развойна дейност, провежда клинични проучвания, предлага обучения и организира семинари и практикуми в областта на медицинската генетика.

Генетични болести

Генетично е заболяване, което се причинява от един (моногенно) или повече (полигенно) дефекти в ДНК на индивида (геном). Генетично предразположение е повишена вероятност за развитие на определено заболяване на базата на индивидуални генетични характеристики.

Инфекциозна генетика

Съвременните генетични методи (PCR; RT-PCR; секвениране; техники на хибридизация) са златният стандарт за откриване на вирусни и бактериални геноми. Тези тестове са по-бързи, по-чувствителни и по-специфични от другите диагностични подходи.

Биологично родство

ДНК тестването в момента е най-модерната и точна технология за определяне дали даден индивид е биологичен родител на друг индивид. Стандартният ДНК тест за биологично родство генерира убедителни резултати, за да докаже връзката родител-дете.