Геника МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ
1
Инфекциозен геном
2
Човешки геном
3
Генетично консултиране
4
Обучение и профилиране
Известни сме с

Точност и коректност

Нашите диагностични решения представляват много повече от лабораторен тест и медицинска интерпретация. Лаборатория „ГЕНИКА“  притежава оборудване за лаборатория с високо ниво на компетентност, съчетано с прилагане на най-съвременните диагностични практики. В допълнение, използвайки нашата ДНК банка, пациентите могат да се възползват от извършване на доуточняваща диагностика, фамилна генетична експертиза, уточняване на некласифицирани генни варианти, както и възможност за участие в спонсорирани медицински програми.

ОНЛАЙН ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ
Нашите

Услуги

Наред с диагностичния профил, лаборатория „ГЕНИКА“  развива научно-развойна дейност, провежда клинични проучвания, предлага обучения и организира семинари и практикуми в областта на медицинската генетика.

Генетични болести

Генетично е заболяване, което се причинява от един (моногенно) или повече (полигенно) дефекти в ДНК на индивида (геном). Генетично предразположение е повишена вероятност за развитие на определено заболяване на базата на индивидуални генетични характеристики.

Инфекциозна генетика

Съвременните генетични методи (PCR; RT-PCR; секвениране; техники на хибридизация) са златният стандарт за откриване на вирусни и бактериални геноми. Тези тестове са по-бързи, по-чувствителни и по-специфични от другите диагностични подходи.

Биологично родство

ДНК тестването в момента е най-модерната и точна технология за определяне дали даден индивид е биологичен родител на друг индивид. Стандартният ДНК тест за биологично родство генерира убедителни резултати, за да докаже връзката родител-дете.