Геника ДНК идентификация и родителски произход
Биологично родство

ДНК идентификация и родителски произход

ДНК тестването в момента е най-модерната и точна технология за определяне на произхода. Стандартният ДНК тест за бащинство генерира убедителни резултати, за да докаже връзката баща-дете.

За да се определи бащинството, предполагаемият баща, детето и (при желание) майката участват в ДНК теста. Участието на майката не е задължително, но нейното участие помага да се изключи половината от наследения от нея ДНК материал, което улеснява анализа на данните. ДНК тестът за бащинство е еднакво точен и убедителен и без участието на майката.

Ако генетичният профил между предполагаемия баща и детето не съвпада, тогава е 100% сигурно, че предполагаемият баща не е биологичният баща. Ако профилите съвпадат, има 99,99% сигурност, че предполагаемият баща е биологичният баща.

Ако имате нужда от ДНК експертиза, която да представите в съда, ние можем да ви я предоставим.

Определяне на хаплогрупи за целите на генеалогията

Определяне на митохондриална хаплогрупа

Тестът се използва за определяне на произход по майчина линия чрез анализ на митохондриална ДНК (мтДНК). Тъй като тази хаплогрупа се унаследява от майката към всичките й деца, независимо от техния пол, анализът е приложим както при мъже, така и при жени.

Диагностичен обхват: Тест за произход по майчина линия

Диагностичен метод : Секвениране на HVR1 и 2 от митохондриалния геном за определяне на митохондриална хаплогрупа

Биологичен материал: Венозна или капилярна кръв с К2EDTA (лилава епруветка)

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 500 лева

Резултат:

Сертификат с определена митохондриална хаплогрупа и открити генетични варианти 

Определяне на хаплогрупи за целите на генеалогията

Определяне на У-хаплогрупа

Тестът се използва за изследване на произход по бащина линия чрез анализ на Y-хромозомата. Анализът може да се извършва само при лица от мъжки пол, като определя родова принадлежност по бащина линия. У-хаплогрупата е еднаква за всички мъже в семейството на бащиния род.

Диагностичен обхват: Изследване на произход по бащина линия

Диагностичен метод : Фрагментен анализ на микросателитни маркери за определяне на У-хаплогрупа

Биологичен материал: Венозна или капилярна кръв с К2EDTA (лилава епруветка)

Срок за издаване на резултат: 10 работни дни

Цена: 600 лева

Резултат:

Сертификат с определена У-хаплогрупа, съгласно получения профил на изследваните ДНК маркери 

Биологично родство

Тестове за спорен родителски произход

Анализът се основава на сравняване на ДНК профилите на детето с посочения предполагаем родител  - майка или баща. Резултатът е потвърждаване или пълно изключване на бащинство / майчинство. Извършването на анализите е по желание и има съдебна стойност.

Диагностичен обхват: Тест за спорно бащинство; Тест за спорно майчинство; Идентификация на индивида – сравняване на биологични проби

Диагностичен метод : Фрагментен анализ. Брой изследвани ДНК маркери: 21

Биологичен материал:: Венозна или капилярна кръв с К2EDTA (лилава епруветка); Букална лигавица

Срок за издаване на резултат: До 7 работни дни

Цена: Между 900 лева и 1200 лева - в зависимост от броя изследвани деца

Резултат:

 Пълно изключване / Потвърждаване  на биологично родство